Certificaat Google Expert

Onze Service

 

U kunt ons altijd bellen of  mailen wanneer iets niet lukt of werkt. Wij zullen u zo snel mogelijk helpen.


Alle websites worden gratis voorzien van een backup systeem en een contactformulier.


Wanneer u, nadat uw website afgerond is, nog op fouten in de programmering stuit, zullen wij deze altijd zo snel mogelijk voor u oplossen. Uiteraard kostenloos.

 

 
Algemene voorwaarden SSC webdesign 
 
Kamer van Koophandel te Roermond nr. 12041866
 
Artikel 1. Algemeen
1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle concepten, offertes, aanbiedingen, onderhoudscontracten en andere overeenkomsten tussen SSC-Webdesign en de opdrachtgever.
1.2 Afwijkende voorwaarden gelden slechts dan indien deze uitdrukkelijk door SSC-Webdesign schriftelijk zijn vastgelegd.
1.3 Een exemplaar van deze voorwaarden is te downloaden op de website van SSC-Webdesign:www.ssc-webdesign.nl.
 
2 Offerte
2.1 SSC-Webdesign biedt de opdrachtgever vrijblijvend een offerte aan.
2.2 Een akkoord aan een offerte geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en SSC-Webdesign. Zowel de opdrachtgever als SSC-Webdesign dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die de offerte met zich meebrengen. 
 
Artikel 3. Onderhoudscontracten
3.1 SSC-Webdesign biedt de opdrachtgever vrijblijvend een onderhoudscontract aan.
3.2 Een ondertekend contract geldt als bindende overeenkomst tussen de opdrachtgever en SSC-Webdesign. Zowel de opdrachtgever als SSC-Webdesign dient zich hiermee te houden aan de rechten en plichten die het contract met zich meebrengen.
3.3 Zowel de opdrachtgever als SSC-Webdesign behouden zich het recht voor het contract op ieder gewenst moment eenzijdig op te zeggen. Met ingang van de daarop volgende periode zal het onderhoudscontract dan worden beëindigd. Deze opzegging dient schriftelijk te gebeuren. 
 
Artikel 4. Ontwikkeling producten
4.1 Bij de ontwikkeling van een website wordt uitgegaan van het concept waarmee de opdrachtgever akkoord gegaan is.
4.2 De voortgang van de ontwikkeling van een product is afhankelijk van de aanlevering van materiaal door de opdrachtgever t.b.v. het product. Dit materiaal kan per e-mail of post aan SSC-Webdesign worden toegezonden.
4.3 Tijdens de ontwikkeling van een website wordt de opdrachtgever online voortdurend op de hoogte gehouden van de vorderingen zodat wijzigingen en/of toevoegingen direct kunnen worden meegenomen in de verdere ontwikkeling van de site. Hierbij gaat SSC-Webdesign uit van de billijkheid en redelijkheid van de opdrachtgever, waarmee wordt bedoeld dat niet al te veel kan worden afgeweken van het concept en dat er een limiet is aan het aantal wijzigingen dat tijdens de ontwikkeling kan worden doorgevoerd. 
 
Artikel 5. Oplevering
5.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product, bijvoorbeeld het ontwerpen en ontwikkelen en tevens het uploaden van een website naar de serverruimte van de opdrachtgever.
5.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de opdrachtgever aan SSC-Webdesign. 
5.3 Oplevering geschiedt pas dan wanneer ook de laatste 50% van het totale factuurbedrag op de rekening van SSC-Webdesign is bijgeschreven.
5.4 SSC-Webdesign kan alleen dan een website naar de serverruimte van de opdrachtgever uploaden als de opdrachtgever SSC-Webdesign voorziet van de technische informatie van diens host. 
 
Artikel 6. Betaling
6.1 Facturering geschiedt 50% na akkoord van de offerte en 50% na gereedkomen van het product (dus vóórdat de site op de server van de opdrachtgever wordt geplaatst).
6.2 Eventuele extra kosten die zijn ontstaan door vernieuwde wensen van de opdrachtgever tijdens de ontwikkeling van een product zullen tussentijds dan wel tegelijk met de laatste 50% worden gefactureerd.
6.3 SSC-Webdesign hanteert, tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders met opdrachtgever overeengekomen, een betalingstermijn van 14 dagen. De opdrachtgever dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
6.4 Indien de betalingstermijn wordt overschreden zal 2% administratiekosten in rekening worden gebracht per verstreken termijn, waarbij elke ingestreken termijn als een volle wordt gerekend. Tevens behoudt SSC-Webdesign zich het recht voor de opdracht te staken. 
 
Artikel 7. Copyright
7.1 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van SSC-Webdesign.
7.2 SSC-Webdesign is niet verantwoordelijk voor de inhoud van zowel tekstueel en visueel die in opdracht van een opdrachtgever op een website wordt geplaatst. Derhalve kan zij nooit aansprakelijk worden gesteld voor eventuele negatieve gevolgen aan het adres van de opdrachtgever en/of derden.
7.3 SSC-Webdesign behoudt zich het recht voor informatie en/of (foto)materiaal van opdrachtgevers t.b.v. websites en andere producten te weigeren, indien dit naar eigen inzicht negatieve gevolgen zou kunnen hebben voor derden. 
 
Artikel 8. Vertrouwelijke informatie
8.1 SSC-Webdesign zal alle informatie van de opdrachtgever vertrouwelijk behandelen.
8.2 SSC-Webdesign zal nooit informatie van de opdrachtgever doorspelen aan derden, tenzij hiervoor toestemming is gegeven, bijvoorbeeld in geval van ondersteuning van de opdrachtgever door SSC-Webdesign bij aanvraag van een domeinnaam en/of serverruimte bij een hostingprovider.